Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
uczeni sunniccy
#11
Szeich Muqbil bin Hadi powiedział o nich (Dżamal ud-Din al-Afghani i Muhammad Abduh):
"Dwóch zbłąkanych, którzy sprowadzili na manowce innych. Byli narzędziami w rękach wrógów Islamu, niszcząc Islam"
(Qam ul-Mu'aanid wa Zadżr ul-Haaqil-il-Haasid, str. 333)
Imam asz-Szâfi`î - rahimahullaah - powiedział:
“Duszo moja! To zaledwie parę dni cierpliwości, tak jakby kilka chwil snu. Duszo moja! Idź szybko przez świat, i pozostaw go za sobą, gdyż zaprawdę życie czeka na ciebie.”
(Fadl `Ilmus-Salaf, str. 63)
#12
Przepraszam, pomylilam M. Abduha z Mehmedem bin Abdulwehhabem. Obaj przez nas nie polecani.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com
#13
Dawniej było tysiące uczonych islamskich. Każdy z nich miał swoją mezheb i swojego nauczyciela. Ten łańcuch sięga do naszego Proroka (sallallahu alejhi we sellem). Poniżej niektórzy z nich:

Uczeni w mezheb hanefi: Imam a’zam Ebu Hanife, Imam Ebu Jusuf, Imam Muhammed Szejbani, Imam Zufer bin Huzejl, Imam Hasan bin Zijad, Abdullah ibni Mubarek, Imam Maturidi, Ebu Muhammed Dżeriri Taberi, Imam Birgiwi, Sejjid Szerif Dżurdżani, Sejjid Ahmed Tahtawi, Sejjid Szemseddin Hanefi, Davud Tai, Fahr-ul-islam Ali bin Muhammed Pezdewi, Ibrahim Halebi, Szems-ul-eimme Hulwani, Ibni Abidin i setki im podobnych.

Uczeni w mezheb szafii: Imam Muhammed bin Idris Szafii, Imam Rafii, Imam Newewi, Imam Buhari, Imam Muslim, Imam Bejdawi, Sejjid Ahmed Rifai, Ebul Hasan Eszari, Imam Subki, Ibni Hadżer Askalani, Ibni Hadżer Mekki, Imam Szarani, Mewlana Halid Bagdadi, Ibni Ebi-d-dunja, Ibni Hibban, Imam Munawi, Ali Dżurdżani, Imam Begawi, Imam Bejheki, Ebu Ishak Szirazi, Imam Fahreddin Razi, Imam Mawerdi, Imam Taberi, Imam Muzeni, Ahmed bin Ahmed Szihabuddin Remli, Ebu Nuajm Isfehani i setki im podobnych.

Uczeni w mezheb maliki: Imam Malik bin Enes, Imam Kurtubi, Ebu Bekr Szibli, Ibnisserradż, Ebul Abbas Mursi, Ibni Merzuk, Sulejman bin Musa Kilai, Ahmed Zerruk, Ibrahim Lakani, Ebul-Hasan-i Szazili, Ebu Talib Mekki, Edżhuri Ali, Szejh Halil, Ibni Abdilberr, Ibni Battal, Abdulhak Iszbili, Szihab-ud-din Ahmed bin Idris Karafi, Zerkani, Zuwawi Isa, Allame Ahmed Sawi Malikî i setki im podobnych.

Uczeni w mezheb hanbeli: Imam Ahmed bin Hanbel, Abdullah Ensari, Abdurrahman Dżewzi, Muhammed Ali bin Ibrahim Husri, Osman bin Merzuk, Zejn-ud-din Ali bin Ahmed Ermewi, Abdulkadir Gejlani, Ibni Kajjym Dżewzijje, Meri bin Jusuf Mukaddisi, Hafız Ebu Dawud Sulejman bin Eszas Sidżstani, Abdurrahman ibni Redżep i setki im podobnych.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com
#14
Przedstwiając tematy religijne na tym forum, powołujemy się na niektórych uczonych lub ich dzieła. Z tego względu, że wielu z nich nie jest znanych przez polskich muzułmanów, poniżej przedstawiamy niektórych z nich:

1. Abdulgani Nablusi (1640-1731), wielki uczony fikih, tefsir, hadis i tasawwuf. Napisał ponad 100 wartościowych książek. Do nich należą min.: „Hadika”, która jest wyjaśnieniem „Tarikat-i Muhammediyye Birgiwiego”, a także Keşf-ün-nur an eshabil-kubur, Hülasat-üt-tahkik i Evrad.

2. Abdullah Dehlewi (1745-1824), Sejjid, dwudziesty ósmy murszid-i kamil w silsile-i alijje, wielki uczony tasawwuf. Jego dzieła to: Makâmât-ı Mazhariyye, Mekâtib-ı şerîfe, Dürr-ül-me’ârif.

3. Abudllah bin Muhammed Murteisz (zm. 939/H. 328), jeden z wielkich alim i imamów w Iraku.

4. Bajezid Bistami, na imię miał Tajfun, piąty murszid-i kamil w silsile-i alijje, naukę poznał od 113 uczonych. Urodził się w roku H. 136 lub H. 188 w Bistamie (Iran), zmarł w roku H. 231 (846) lub H. 261 (875).

5. „Birgiwi wasyjjetnamesi szersi” to jeden z najwartościowszych ilmihal, jest wyjaśnieniem dzieła Imama Birgiwiego pt. Vasıyyetname. Autorem tego ilmihal jest Kadi-zade, Szemseddin Ahmed bin Mahmud Efendi (1512-1580), który był szesnastym szejh-ul-islam w Państwie Osmańskim. Jego dzieła to: Hidaye şerhi, które jest dodatkiem do Feth-ul-kadire, a także Miftah, Tecrid i Inaye.

6. Dżafer bin Sinan (853-923), jeden z wielkich weli, alim, hafiz. Z hadis ilmi znał na pamięć 100 tys. hadis-i szerif.

7. Ebu Abdullah Ahmed Makkari, Muhammed bin Muhammed Tilmsani (zm. H. 759/1358), wielki uczony tefsir, tasawwuf i fikih w mezheb maliki, kadi, literata, poeta. Niektóre z jego dzieł to: Kitâb-ül-kavâid, Kitâb-ül-Hakâik ver-Rekâik, Kitâb-üt-tuhâf vet-taraf, Kitâbü amelin min tıbb, Kitâb-ül-muhâdarat, Rıhlet-ül-mütebettel, İkâmet-ül-merîdîn.

8. Ebu Haszim Sofi z Kufe (zm. H. 115/733), alim i weli, nauczyciel Sufjana Sewriego, wielkiego uczonego islamskiego. W Remle ze względu na niego został wybudowany pierwszy dergah dla sofi, w którym po raz pierwszy zaczęto uczyć o tasawwuf.

9. Ebu Muhammed Abdullah bin Menazil (zm. 940/H. 329), jeden ze słynnych wielkich alim i weli, znał i zapisał wiele hadis-i szerif.

10. Ebussuud Efendi (1492-1574), jeden z najsłynniejszych uczonych osmańskich tefsir, fikih i w innych naukach, jeden z wielkich weli, przez 30 lat był trzynastym szejh-ul-islam w Państwie Osmańskim. Najsłynniejszym z jego wielu dziel jest tefsir pt. İrşâdü Akl-is-Selîm, który jest też bardzo ceniony i wychwalany przez uczonych islamskich. Pisząc ten tefsir, skorzystał on z wiedzy 3 000 uczonych islamskich i z 1 700 godnych zaufania innych tefsir.

11. Fetawa-yi Bezzazijje napisał Ibn-ul-Bezzaz Muhammed bin Muhammed Kerderi (zm. 1424), haneficki uczony fikih. Jego dzieła to: Fetava-yi Bezzaziyye, Fetava-yı Hindiyye, Menakıbi imamı Ebi Hanifesi.

12. Hadże Muhammed Behauddin Buhari, zwany też Szah-i Nakszibend (1318-1389), Sejjid, wielki ewlija i alim, piętnasty murszid-i kamil w silsile-i alijje.

13. Hafiz Szirazi, Hibetullah Szirazi (zm. 485/H. 1092), uczony hadis, hafiz i historii, znał na pamięć 100 tys. hadis-i szerif wraz z wiedzą o ich przekazach.

14. Ibni Abidin, Sejjid Muhammed Emin bin Omar bin Abdulaziz (1784-1836), najsłynniejszy z osmańskich uczonym fikih. Był uczniem Mewlany Halida Bagdadiego. Jego najsłynniejszym z dzieł jest Redd-ül-muhtâr, które przedstawia wiedzę fikih wg mezheb hanefi i jest pięciotomowym wyjaśnieniem Dürr-ül-muhtâr, które jest znane też pod nazwą İbn-i Âbidîn.

15. Ibni Hadżer Mekki Hejtemi (1494-1566), wielki uczony islamski w mezheb szafii i w pozostałych. Swoją wiedzę zdobył od wielkich uczonych islamu, od nich poznał nauki: sarf, nahiv, me’ânî, logika, ferâiz, hesâb, usûl-i fıkıh, fıkıh, hadîs, tefsîr, kelâm i taswwuf. Napisał wiele dzieł, 24 z nich zostały wydane. Do nich należą min.: El-A’lâm bi Kavâti-il-İslâm, Tuhfet-ül-muhtâc, Tuhfet-ül-ahyâr fî mevlid-il-Muhtâr, Tathîr-ül-cenân vel-lisân.

16. Imam Ahmed Rabbani (1563-1626) urodził się w Serhend (Indie), jeden z największych uczonych islamu i weli, mudżeddid, mudżtehid, dwudziesty trzeci murszd-i kamil w silsile-i alijje. Znany jest imieniem Iman Rabbani (Rabbani znaczy uczony). Ponieważ jest mudżeddid drugiego tysiąclecia Hidżri, został nazwany Müdżeddid-i elf-i sani, a że połączył ahkam-i islamije z tasawwuf został nazwany Syla. Z tego względu, że pochodzi z rodu Hazrat Omara, został nazwany też Faruki, a że pochodzi z Serhend, nazywany jest Serhendi. Z tymi wszystkimi cechami nazywany jest: Imam Rabbani Mudżeddid-i elf-i sani Szejh Ahmed-i Faruki Serhendi. Jego dzieła to: Mektubat, Redd-i Revafıd, İsbatün-Nübüvve, Mebde' ve Me'ad, Adab-ül-Müridin, Ta'likat-ül-Avarif, Risale-i Tehliliyye, Şerh-i Ruba'ıyyat-ı Abd-il-Baki, Mearif-i Ledünniye, Mükaşefat-ı Gaybiyye, Cezbe ve Süluk Risalesi.

17. Imam Birgiwi, Muhammed bin Ali (1521-1573), jeden z najsłynniejszych uczonych islamu w Państwie Osmańskim. Najsłynniejszym z jego 29 dzieł jest: Tarîkat-ı Muhammediyye i Vasıyetnâme (znane pod nazwą Birgivî Vasıyyetnamesi).

18. Imam Muhammed Gazali (1058-1111), jeden z największych uczonych islamu, mudżtehid, jego idżtihad był odpowiedni z mezheb szafii. Liczba jego dzieł sięga 1 000 książek. Niektóre z nich: Cevahir-ül-Kur’ân, Kavâid-ül-Akâid, Kitab-ül-İktisâd fil İtikad, İlcâm-ül Avâm an İlm il-Kelam, Mizân-ül-Amel, Dürret-ül-Fahire, Eyyüh-el-Veled, Kıstâs ül-Müstekim, Tehâfet-ül-Felâsife, Mekâsıd-ül-Felâsife, El-Munkızu Aniddalâl, El-Fetâvâ, Hülâsât-üt-Tasnif fit-Tesavvuf.

19. Imam Sujuti, Dżelaleddin Abdurrahman bin Muhammed (1445-1505) z Egiptu, jeden z wielkich szafickich uczonych, mudżtehid, był specjalistą tefsir, hadis, nahw, fikih, bedi, meani, beyan, lugat. Napisał ponad 500 wartościowych książek. Ukończył tefsir Dżelaleddina Muhammeda bin Ahmeda Mehallinego, który zm. w roku H. 864 i napisał go do połowy, tj. do Sury Isra. Z tego względu ten tefsir nazwano Dżelalejn Tefsiri. Do jego dzieł należą: Tarcuman Ül-Kur'an il Tafsiril-Musnad, Kitabüd- durrl-mansur fi tafsiril - Me'sur, Mufhamatul - akran fi mubhamatıl-Kur'an’ın, Lubamül-Nuhul fi ashabın Nüzul'ü, El-1 Vahidi'nin, Mecmu Ul-Bahrayn ve Matlaul badrayn, El - İthan fi ulumil - Kur'an, Camı-Ussağır min ahadisil-Başir ve Nazir, Kıyafetültalib el-labib fihaşa'is al-Habib al-ma'rufa bi'l-ha sa'isul-kabra, La'alil- Masnu'a fi'1-ahadisel - Mevzu'a, Tadrib ül-Ravi fi şarkı takribil, Navavi.

20. Imam Szarani, Abdulwehhab bin Ahmed bin Ali El-Hanefi, znany z przydomkiem Szarani (zm. 1565), uczeń Alijjul-Hawasa, szaficki uczony fikih i hadis alimi. W dwutomowym dziele pt. Mizan-ül-kübra przedstawił wiedzę fikih według czterech mezheb. Napisał wiele książek, do nich należą min.: Minen-ül kübraEnvar-ül-kudsiyye, Tabakat-ül-kübra.

21. Jahja bin Muaz Razi (zm. H. 258/872), wielki ewlija, należał do sofi Ebu Zekerijji.

22. Jakub bin Ibrahim znany jako Imam Ebu Jusuf (731/H.113-798/H.182), jeden z wielkich ewlija, najlepszy uczeń Imama a’zama Ebu Hanifego, po Imamie Ebu Hanife największy uczony mudżtehid w mezheb hanefi, hadis hafizi, kadi, potomek jednego z Sahabe, Saida bin Buhajra El-Ensariego. Zmarł w Bagdadzie. Do znanych jego dzieł należą: İhtilâfü'l-Emsâr, Edebü'l-Kâdı alâ Mezhebi Ebî Hanife, E'mâlı Fi'l Fıkh, Kitâbü'l-Büyû', Kitâbü'l-Cevâmî, Kitâbü'l-Hudûd, Kitâbü'l-Harâc, Kitâbü'r-Red alâ Mâlik b. Enes, Kitâbü'z-Zekât, Kitâbü's-Salât, Kitâbü's-Sıyâm, Kitâbü's-Sayd ve'z-Zebâih, Kitâbü'l-Gasb, Kitâbü'l-Fevâiz, Kitâbü'l- Vesâyâ, Kitâbü'l-Vekâle, el-Asl, Kitâbü'r-Red alâ Siyeri'l-Evzâî, İmlâ.

23. Mewlana Halid Bagdadi (1770-1827), jeden z wielkich ewlija wykształconych w Iraku i w Damaszku, dwudziesty dziewiąty w silsile-i alijje, był w swoich czasach mudżdedid. Jego ojciec pochodzi z rodu Hazrat Osmana, a jego matka z rodu Hazrat Aliego. Posiadał wysoki stopień w naukach religii i naukach ścisłych. Był specjalistą tefsîr, hadîs, fıkıh, tasavvuf, akâid, sarf, nahiv, beyân, me’ânî, bedî’, vad’, arûz, literaturze, lügat, usûl, mantik, astronommii, geometrii, matematyce i innych. Znał na pamięć Kamusü'l-Muhit Firuzabadiego (kilku-tomowy słownik z j. arabskiego na j. arabski). Jego nauczycielem był Hazrat Abdullah Dehlewi. Jego uczniem był Hazrat Sejjid Taha Hakkari, który został jego następca i Hazrat Sejjid Ibni Abidin, wielki uczony fikih w mezheb hanefi. Jego dzieła to: Halidiye Risalesi, Mecd-i Talid, Şemsü’s Şümus, Kaside-i Muhammediyye, Itikadname (przetłumaczone zostało na j. polski pt. Wiara i islam), Caliyet-ül Ekdar, Tezkâr-ür-ricâl el-cüz-ül-evvel.

24. Muhammed Abdullah Rasibi (zm. H. 367/977), alim i jeden z największych ewlija z Bagdadu.

25. Muhammed bin Abdullah Tebrizi (zm. 1348), szaficki uczony, hadis alimi. Napisał „Miszkat-ul-mesabih”, który jest dodatkiem i wyjaśnieniem książki Imama Begawiniego pt. „Mesabih”.

26. Muhammed bin Ahmed Zahid (zm. 1234), był wielkim uczonym hanefickim fikih, autor dzieła pt. Tergib-us-salat.

27. Muhammed bin Salim (zm. H. 697), kadi z mezheb szafii w mieście Hama (Syria).

28. Muhammed Hadimi (1701-1762), wielki uczony w naukach fikih i tasawwuf. Jego książka pt. Berika jest wyjaśnieniem dzieła Imama Birgiwiego pt. Tarîkat-ı Muhammediyye.

29. Muhammed Hasen bin Szejbani znany jako Imam Muhammed (752/H.135-805/H.189), jeden z najwyższych uczonych mudżtehid, kadi. Został wykształcony przez Imama a’zam Ebu Hanifego i Imama Ebu Jusufa. Imam Ebu Jusuf i Imam Muhammed nazywani są razem Imamejn (albo Sahibejn). Imam Szafii skorzystał z jego nauki. Trzy lata spędził przy Imamie Maliku i wysłuchał od niego Muvatta i poznał ponad 700 hadis-i szerif. Jego dzieła dzielą się na dwie części. Pierwsza część to książki zwane Zâhirürrivâye, do nich należą: Mebsut, Ziyâdât, Câmi-i kebir, Câmi-i sagîr, Siyer-i kebîr i Siyer-i sagîr. Druga część to książki zwane Nevâdir, do nich należą: Keysaniyyât, Hârûniyyât, Cürcaniyyât, Rukleyyât, Ziyadet-üz-Ziyadât.

30. Muhjidin Arabi, znany imieniem Ebu Bekr ibnu Arabi, nazwyany też Szejh Ekber, ur. w Andaluzji, zm. w roku 1240 w wieku 78 lat w Damaszku. Wielki uczony, mudżtehid w ilmi kelam i fikih. Napisał około 500 książek. Jego 20 tomowe dzieło pt. Fütuhat-ı mekkiyye zostało wydane w czterech wielkich tomach w roku 1976 w Bejrucie.

31. Sari Gurz Nureddin Hamza Efendi (zm. 1521), haneficki uczony fikih, napisał traktat pt. Bey' ve Şir'a risalesi (Szir’a)

32. Seadet-i ebedijje (Endless Bliss 1-5) to duży ilmihal (zawiera prawie 1 300 str.), w którym znajduje się wiedza o ilmi kelam, fikih i tasawwuf. Wiedza o itikad została przedstawiona według mezheb maturidi, a o ibadet i czynach według mezheb hanefi. Autorem tego ilmihal jest wielki uczony islamski z Turcji, Hüseyn Hilmi Işık (1911-2001). Hilmi Efendi był także uczonym nauk ścisłych, matematyki, chemii (specjalista od gazów trujących i gazów wojennych), farmakologii oraz pułkownikiem, nauczycielem matematyki i chemii w szkołach wojskowych. Dokonał syntezy i określił formułę estru phenyl-cyan-nitromethan (C6H5)CH(CN)(N02-), które było odkryciem pierwszym w swojej dziedzinie na świecie. Jako pierwszy w Turcji zyskał tytuł Inżyniera Chemicznego. W roku 1929 Hilmi Efendi poznał wielkiego uczonego islamskiego Sejjida Abdulhakima Arwasiego (rahmetullahi alejh), od którego zyskał fejz i poznał fikih, hadis, tefsir, nush. Tłumaczył wiedzą islamską z j. arabskiego i j. perskiego. Otrzymał idżazet. Seadet-i Ebedijje jest jedną z wielu jego książek, które zostały przetłumaczone na różne obce języki.

33. Sejjid Abdulhakim Arwasi (1860-1943), urodzony w Baszkale (Van), sunnicki uczony z mezheb szafii, specjalista w czterech mezheb, murszid-i kamil, mudżtehid, profesor tasawwuf w Medresie Sulejmanijje. W roku 1879 został uczniem Sejjida Fehima Arwasiego, Szejcha Nakszi i w roku 1882 otrzymał od niego idżazet i kalifat w tarikat: Nakszibendi, Kadiri, Czeszti, Kubrewi i Suhrewerdi. Wykształcił wielu uczniów. Do najsłynniejszych z nich należy Nedżip Fazil Kysakurek i Husejin Hilmi Iszik Efendi. Napisał książki: Er-Riyad-üt-Tasavvufiyye, Rabıta-i Şerife Risalesi, Sahâbe-i Kirâm ve Ecdad-ı Peygamberi risaleleri, İslam Hukuku, Keşkul ve Sefer-i Ahiret, Namaz Risâlesi, Küfr ve Kebâir Risâlesi, Esmâ-yı Hüsna Şerhi, Nevevî’nin Hadîs-i Erbâîn Şerhi, Sevânihü’l-efkâr ve Sevâmihü’l-enzâr, Mevlid Risâlesi, İmam Hüseyn’in Şehâdeti.

34. Sejjid Abdulkadir Gejlani urodził się w roku 1078 (H. 471) w mieście Gejlan (Irak), zmarł w roku 1166 (H. 561) w Bagdadzie. Należy do Sejjid i Szerif. Jest wielkim uczonym, słynnym ewlija. Jego przydomki to: Ebu Muhammed, Muhjiddin, Gaws-ul-a'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-ewliya, Kutb-i a'zam. W naukach fikih i hadis był mudżtehid. Najpierw był w mezheb szafii, jednak później, ponieważ mezheb hanbeli zaczęła znikać, przeszedł do mezheb hanbeli i w ten sposób doprowadził do rozpowszechnienia się tej mezheb. Niektóre z jego wielu bardzo wartościowych dzieł to: Günyet-üt-Talibin (Gunje), Fütuh-ul-Gayb, Feth-ur- Rabbani, üyuz at-ı Rabbaniyye, Hizb-ül-Besair, Cila-ül-Hatır, El-Mevahib-ur-Rahmaniyye, Yevakit-ül-Hikem, Melfuzat-ı Geylani, Divanu Gavsi'l A'zam.

35. Tefsir Bejdawi to nazwa słynnego komentarza pt. Envâr-üt-tenzîl ve esrâr-üt-te’vîl, który uważany jest za najlepszy z istniejących komentarzy i jest jednym z wielu dzieł Bejdawiego. Kadi Bejdawi, Abdullah bin Omar (zm. 1286/H. 685), uczony szaficki i specjalista w naukach: tefsir, hadis, fikih, usul, kelam, logika, nahiw, belagat oraz w historii i naukach ścisłych.

36. Tibjan Tefsiri, komentarz Świętego Koranu, znany jest w j. tureckim pod nazwą Tercüme-i Tibyan Muhammeda bin Hamzy El-Ajntabiego, w którym źródłem są tefsir: Begawiego, Fahruddina Raziego, Bejdawiego i dzieła takich uczonych jak: Imam Sujuti, Ebu Lejs Semerkandi, Imam Gazali, Ibni Arab i Imam Szarani.
religia: islam
itikad: sunna
mezheb: hanefi
źródło wiedzy: Ilmihal Seadet Ebediyye, http://www.dinimizislam.com , http://www.hakikatkitabevi.com


Skocz do:
Kontakt | Islam Sunna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS